واردات بی رویه و ارزش افزوده تعریف شده 
قطب کشاورزی را به نابودی خواهد کشاند